MARKTVISIE

Nieuwsflits Mei 2023

We are climbing the wall of worry

Gepubliceerd door
Datum:
Delen:
TwitterFacebookLinkedInEmail

Het is de natste lente sinds tijden. Gezien we nu eenmaal Nederlanders zijn, is dit alle reden om hier regelmatig over te klagen. Maar zonder regen, geen regenbogen én geen oogst. En laat dat nu net iets zijn waar de beurzen over mee kunnen praten.

Wanneer u nu de krant openslaat en doorbladert naar het financiële katern, wat ziet u dan? Weinig positieve berichten waarschijnlijk. Het is een algehele malaise van oplopende rente, starre inflatie en een hoop onzekerheid op de financiële markt. Waar onze economie meebeweegt op de golven van de conjunctuur, doet het nieuws dat net zo goed. Terwijl de experts zich nu onderdompelen in negativiteit, vindt het tegendeel plaats in perioden waarin de bomen tot in de hemel groeien. Gek genoeg bewegen de koersen van aandelen in de perioden van veel negatief nieuws in een gestage opgaande lijn, met korte en kleine terugvallen. In perioden waarin de experts de koersen tot in de hemel prijzen, neemt juist veelal het risico toe op een grotere terugval over een langere periode.
De verslaglegging van de experts is dan ook niet perse tekenend voor wat er daadwerkelijk op de markt gebeurt.

Zo leek eind 2021 de opgaande lijn niet op te houden. Echter, met 2022 op de stoep, was het jaar van de afrekening ten aanzien van inflatie aangebroken. Anno 2023 lijkt het negatieve nieuws maar één onderwerp te kennen en dat is de aankomende recessie. Toch wordt elke terugval gekenmerkt door een sterke opleving. Deze fase van de markt wordt ook wel ‘Climbing the Wall of Worry’ genoemd. Ook al doen we één stap terug, we gaan vervolgens twee stappen vooruit, waardoor er nog altijd sprake is van groei en nieuwe hoogtepunten.

Rolling, rolling, rolling

In onze eerdere uitingen hebben wij het al vaker over een rollende recessie gehad. Wij geloven namelijk dat het meest waarschijnlijke scenario inhoudt dat de recessie van sector naar sector verschuift, waardoor de druk op de sectoren verdeeld wordt en een algehele recessie voorkomen wordt. De gepubliceerde cijfers over het eerste kwartaal bevestigen dit beeld.

De sectoren Informatie, Technologie en Duurzame Consumenten Goederen laten momenteel goede cijfers zien, terwijl zij vorig jaar nog met zwaar weer te maken hadden. Daarentegen zien wij nu de sectoren Energie en Financiële Waarden flink onder druk staan, terwijl zij vorig jaar nog profiteerden van mooie resultaten.

Doordat de meeste sectoren in 2022 door hun recessie zijn gerold, blijft het beursgemiddelde gestaag stijgen met af en toe een korte terugval. Bij Ostrica spelen wij hierop in door ons tegenovergesteld te positioneren aan datgene wat experts ons willen laten geloven. Hierdoor weten wij betere en stabielere rendementen te behalen dan een ‘buy & hold’ strategie die op de golven van experts grote uitslagen laat zien.

Onze beleggingsstrategieën zijn gericht op het behalen van een risicovrije rente in combinatie met een risico-opslag voor onze beleggers. Wij houden hierbij voortdurend rekening met zowel de neerwaartse risico’s als de opwaartse rendementskansen. Deze strategie, gericht op de lange termijn, werpt zijn vruchten af.

Ostrica zwemt stroomopwaarts

Als gevolg van de sterke rentestijgingen wereldwijd hebben bedrijven zich aangepast of zijn zich aan het aanpassen. De tijden van ongebreideld geld zijn voorbij, waardoor andere keuzes gemaakt moeten worden voor optimaal resultaat. Door onze focus op het behalen van een zo’n stabiel mogelijk resultaat hebben wij altijd veel oog voor directe inkomsten uit kasstromen bij bedrijven. We willen immers onze doelstelling van de risicovrije rente in combinatie met een risico-opslag optimaliseren.

Voor aandelen wordt tegenwoordig vaak gerekend met de zogenaamde ‘shareholders yield’. Dit is het dividendrendement en het rendement uit de inkoop van eigen aandelen. Doordat de inkoop van eigen aandelen fiscaal aantrekkelijker is dan het uitkeren van dividend, hebben vele bedrijven inkoopprogramma’s opgezet in de afgelopen jaren.

De sterke rentestijging heeft ertoe geleid dat bedrijven hun vrije kasstroom meer zijn gaan gebruiken voor dividenduitkeringen of de inkoop van eigen aandelen dan voorheen. Zo bedroeg de shareholders yield van de wereldindex in 2020 nog 2,8%, terwijl deze momenteel op 4,6% staat.

Ter vergelijking kijken we naar de shareholders yield van de aandelenfondsen van Ostrica op dit moment:

  • Ostrica DM: 5,5%
  • Ostrica EM: 4,8%
  • Ostrica G&Q: 9,5%

Bij het Ostrica Guts & Quants fonds hebben we de aflossingen van de leningen opgeteld bij de shareholders yield. Dit fonds wordt namelijk gekenmerkt door een vrije geldstroom die hoger is dan bij andere fondsen. Deze geldstroom wordt grotendeels gebruikt om leningen van banken af te lossen.

Wanneer wij de shareholders yield vergelijken met de huidige rente van de ECB (3,5%), dan valt op hoeveel er de afgelopen twee jaar veranderd is ten gunste van de defensieve beleggers. Op dit moment maak je als belegger bij Ostrica in het aandelenprofiel een direct rendement van 5,5% ten opzichte van bankrentes die variëren van 0,5% tot 0,75%.

Historisch onderzoek wijst dan ook uit dat een hoge shareholders yield dekking geeft tegen neerwaartse korte termijn bewegingen in aandelen op de beurs. Tegelijkertijd wordt hiermee een hoog rendement en stabiliteit bereikt in volatiele tijden.

Actief uw vermogen beschermen

Zoals al eerder aangegeven raken wij niet van de leg van een negatieve consensus op de markt. Wij hebben er vertrouwen in dat de markt zich zal herstellen en dat wij daarnaast optimaal gebruik kunnen maken van de huidige ontwikkelingen. Onze prioriteit is altijd het beschermen van uw vermogen. Dit doen wij door middel van onze actieve beleggingsstrategieën.

Zo staat ons Ostrica Developed Markets fonds nu op +5,62%. We zien dit jaar een duidelijke verschuiving in de prestaties tussen waarde- en groeiaandelen. Gezien de huidige markt blijven wij voor dit fonds onze weging in Big Tech GARP- aandelen uitbouwen. Wij vermijden daarentegen nog steeds bedrijven die onvoldoende groeien of negatieve resultaten behalen. Ook blijven de prestaties in Europa aanhoudend positief vanwege de signalen dat een stevige recessie voorkomen kan worden. Onze portefeuille kenmerkt zich daarnaast door een aanzienlijk hogere vrije kasstroom dan een normale buy & hold portefeuille (7,9% vs 5,2%). Dit betekent dat wij een betere buffer hebben om klappen op te vangen als het even tegenzit, maar ook dat we meer financiële middelen hebben om te investeren in groei, de kosten te verlagen of dividend uit te keren.

Zo bieden we niet alleen meer stabiliteit, maar ook meer potentie voor groei op de lange termijn.

Voor het Ostrica Emerging Markets fonds hebben wij gekozen om ons belang in China te verkleinen tot onder de 20%. De oplopende spanningen tussen China en de Verenigde Staten zijn hiervoor de belangrijkste reden. Ook vergroten we onze focus portefeuille binnen het fonds. We gaan hiervoor op zoek naar bedrijven met een sterke merknaam, een wereldwijde afzetmarkt en een sterke historische omzetontwikkeling. Daarnaast profiteert ook het Emerging Markets fonds van een hogere vrije kasstroom in relatie tot vergelijkbare fondsen. Met een vrije kasstroom van 11% kunnen we ook met dit fonds de nadruk leggen op het selecteren van hoogwaardige bedrijven met een solide vrije kasstroom. Deze actieve beleggingsstrategie heeft er dan ook toe geleid dat het fonds een rendement van +5,67 % heeft.

Het Ostrica Guts & Quants fonds staat momenteel op 0,25%. Het fonds bestaat momenteel uit een gebalanceerde portefeuille waarin de top 10 posities gemiddeld een return van +25% laten zien en de verliezers beperkt zijn. In mei zullen we een gedeelte van de portefeuille vervangen zodra de laatste bedrijfscijfers bekend zijn. Binnen het fonds hebben we bedrijven geselecteerd die een hoge capaciteit hebben om hun leningen af te lossen. Ook hiervoor is een hoge vrije kasstroom erg belangrijk. De vrije kasstroom van het Guts & Quants fonds bedraagt 11,6%, wat aanzienlijk hoger is dan de 3% voor de Global Small Cap index.

Obligaties

Op basis van de ontwikkelingen in de markt verwachten wij dat een harde landing zoals deze nu is in geprijsd in de rentecurve kan worden vermeden. Het verschil tussen de korte en de lange rente is op dit moment historisch hoog. Toch verwachten wij een normalisering van de curve. Als reactie hierop hebben wij het risico op een rentestijging van de lange rente afgedekt binnen onze fondsen. Er van uitgaande dat de harde landing voorkomen kan worden, zou de risico- opslag die nu gerekend wordt op bedrijfsobligaties moeten afnemen. Dit zal een positieve bijdrage leveren aan het resultaat van onze portefeuille. Daarnaast bieden obligaties momenteel een mooi Yield to Maturity. Dit houdt in dat de rendementsvooruitzichten die behaald kunnen worden als de obligatie tot het einde van de looptijd wordt aangehouden, positief zijn. In het Total Return fonds vertaalt dit zich naar een YTM van 4,1% en op onze alternatieve obligaties naar een YTM van 6,5%.

Rendementsverwachting 2023: tijd voor regenbogen en oogsten

Gezien de ontwikkeling van de rollende recessie zijn wij nog steeds van mening dat de economie op koers ligt en dat er verder geen recessie zal volgen. Het is dan ook niet te verwachten dat er nog grote, onverwachte rentestappen zullen volgen door de centrale banken. Onze prognose is dat de rente in de Verenigde Staten nog met maximaal 0,25% zal stijgen. Voor Europa ligt dit op ongeveer 0,50%. De eerste bedrijfscijfers van het eerste kwartaal geven aan dat er momenteel nog te veel negativiteit in de markt is in geprijsd. Dit terwijl de banenmarkt nog steeds erg sterk blijft. Hoewel de inflatie hardnekkiger is dan in eerste instantie voorspelt, is deze wel degelijk aan het afkomen.

Deze ontwikkelingen in de markt bevestigen onze keuzes binnen onze beleggingsstrategie. Wij zijn dan ook positief gestemd over aandelen. De goede bedrijfscijfers van het afgelopen kwartaal en de afnemende inflatie zullen ervoor zorgen dat de interesse in aandelen weer zal toenemen. Bovendien is er momenteel te veel negativiteit in geprijsd, wat ons ervan overtuigd dat we vast moeten houden aan onze positieve verwachtingen.

Ook voor onze obligatieportefeuille zijn wij positief ingesteld. Het risico op rentestijging hebben wij afgedekt door middel van derivaten. Op het moment dat een harde landing vermeden wordt, verwachten we dat de risico-opslag op obligaties snel zal afnemen met als gevolg een positieve bijdrage aan het rendement.

Bij Ostrica verwachten wij nog de volgende rendementen te behalen voor komend jaar voor onze verschillende profielen:

 

Deze cijfers zijn niet voor niets optimistisch. Historisch gezien volgt na een jaar van hoge inflatie een krachtig herstel op de beurs. Het voorgeschreven rendement is dan ook niet onrealistisch. Wij zijn ervan overtuigd dat we met ons actieve beleid de huidige situatie voor ons kunnen laten werken en het tegendeel van de negatieve consensus kunnen bewijzen. Als de experts het niet doen, dan zorgen wij bij Ostrica wel voor de positieve noot!

“Onze beleggingsmodellen slapen nooit, zodat u dit wel kunt doen!”

Disclaimer: Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in deze berichtgeving aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom niet beschouwd worden als een advies of aanbeveling en kan evenmin worden beschouwd als aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Raadpleeg het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de factsheets op Downloads – Ostrica voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Ostrica is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de gegeven informatie. Ostrica B.V. is de beheerder van de beleggingsinstelling Ostrica Global Active Investment Fund.

Op de hoogte blijven?

Relevante blogs over marktontwikkelingen en achtergronden als eerste ontvangen? Meld u aan!

Translate »