Copyright

Copyright © 2019-2022 Ostrica
 
Alle rechten voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Ostrica BV. Behalve in het geval van korte citaten in recensies en bepaalde andere niet-commerciële toepassingen die zijn toegestaan door het auteursrecht. Ostrica BV hanteert een strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en zal bij overtreding juridische stappen nemen.

Translate »