NIEUWS

Deelnemers communicatie: Fondsfusering

Gepubliceerd door
Datum:
Delen:
TwitterFacebookLinkedInEmail

1. Over de fusie 

Ostrica B.V. (de “Beheerder”) is de beheerder van het Ostrica Global Active Investment Fund (het “Ostrica Investment Fund”). Het Ostrica Investment Fund bestaat uit meerdere subfondsen. Ostrica is voornemens om het subfunds OSTR Global High Yield Bond Fund (het “Verdwijnende subfonds”) te fuseren in het subfunds OSTR Global Total Return High Grade Bond Fund (het “Verkrijgende subfonds”). 

2. Reden voor de fusie 

Ostrica wil overgaan tot een fusie tussen de subfondsen om de volgende redenen:

 • OSTR Global High Yield Bond Fund heeft volgens de Beheerder een beleggingsbeleid dat weinig mogelijkheden kent om een goed rendement te behalen in de huidige economische situatie. In deze conjunctuur zijn er namelijk momenten waarop de Beheerder liever geen exposure heeft naar hoogrentende obligaties. Dat is niet mogelijk in het Verdwijnende subfonds. De beleggingsmogelijkheden in OSTR Global Total Return High Grade Bond Fund zijn uitgebreider waardoor de strategie van de Beheerder beter tot zijn recht kan komen. 
 • OSTR Global High Yield Bond Fund is beperkt van omvang. Transactiekosten drukken daarom relatief zwaar op het Verdwijnende subfonds. OSTR Global Total Return High Grade Bond Fund is een groter subfonds. Ook heeft dit subfonds meer groeipotentieel. 
 • Vanwege de grotere omvang van het Verkrijgende subfonds zijn er meer schaalvoordelen. De vaste kosten in het subfonds kunnen over een hogere Assets under Management gedeeld worden waardoor deze kosten minder impact hebben op het resultaat.

3. De verschillen tussen de fondsen

 • Beleggingsfilosofie 

De beleggingsfilosofie van het Verkrijgende subfonds is gelijk aan de filosofie van het Verdwijnende subfonds. De Beheerder belegt via een geïntegreerd ‘mens en machine’ proces. Dat proces wordt gevolgd bij zowel het Verdwijnende subfonds als bij het Verkrijgende subfonds. Tevens zal de Beheerder voor het Verkrijgende subfonds gebruik maken van hetzelfde systeem om obligaties te selecteren als voor het Verdwijnende subfonds.

 • Beleggingsuniversum

Het Verdwijnende subfonds belegt voornamelijk in hoogrentende obligaties, maar kan ook beleggen in converteerbare obligaties. Het Verkrijgende subfonds belegt eveneens hoofdzakelijk in obligaties. Het Verkrijgende subfonds belegt echter niet specifiek in hoogrentende obligaties maar ook in investment grade obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven gevestigd in ontwikkelde markten. Daarnaast kan het Verkrijgende subfonds ook beleggen in staatsobligaties uitgegeven door ontwikkelde landen en in Inflation Linked obligaties. 

 • Risico’s

Het (krediet)risicoprofiel van het Verkrijgende subfonds is daarom naar verwachting lager dan het (krediet)risicoprofiel van het Verdwijnende subfonds. De risico-indicator van het Verkrijgende subfonds is 3 en die van het Verdwijnende subfonds is 5. Dit leidt ook tot een andere minimale beleggingshorizon van de participanten. Het Verdwijnende subfonds is gericht op participanten met een beleggingshorizon van 5 tot 10 jaar, waar het Verkrijgende subfonds gericht is op participanten met een beleggingshorizon van 3 tot 5 jaar. Dit verschil hangt samen met het verschillende risicoprofiel van de subfondsen. Beide subfondsen hebben een absolute rendementsdoelstelling, waarbij naast een actief duratiebeleid ook de rendement /risicoverhouding tussen verschillende obligaties actief wordt beheerd.

 • Kosten

De lopende kosten van het Verdwijnende subfonds zijn 1.22%. De lopende kosten van het Verkrijgende subfonds zijn 0.71%. Beide subfondsen kennen een prestatievergoeding. Aan de methodologie en hoogte van de prestatievergoeding verandert niets. De prestatievergoeding over de afgelopen jaren zoals opgenomen in het Essentiële informatiedocument van het Verdwijnende subfonds is 0.25% en die van het Verkrijgende subfonds 0.08%. De transactiekosten zoals opgenomen in het Essentiële informatiedocument zijn 0.18% in het Verdwijnende subfonds en 0.13% in het Verkrijgende subfonds.

 • Overige aspecten

De juridische status van het subfonds, de periodieke rapportages, de fiscale behandeling, de verantwoordelijke toezichthouder (AFM), de Beheerder (Ostrica B.V.), de bewaarder (CACEIS) en accountant veranderen niet als gevolg van de fusie. Het betreft immers een fusie van subfondsen binnen een paraplufonds.

 • Voordelen

Ostrica is van mening dat in de huidige economische conjunctuur het Verkrijgende subfonds een beter absoluut rendement kan behalen dan het Verdwijnende subfonds en dat door de fusie schaalvoordelen behaald kunnen worden. De kosten van het Verkrijgende subfonds zijn bovendien lager dan die van het Verdwijnende subfonds. 

In de tabel hieronder zijn de verschillen en overeenkomsten samengevat op basis van de Essentiële Informatie Documenten (EID).

 

OSTR Global High Yield Bond Fund

OSTR Global Total Return High Grade Bond Fund

Beleggingsbeleid

De doelstelling van het Subfonds is te beleggen in hoogrentende financiële instrumenten. Het Subfonds belegt voornamelijk in non-investment grade obligaties, maar kan ook beleggen in converteerbare obligaties. Hierbij wordt spreiding aangebracht over verschillende risicofactoren, zoals sector, kredietwaardigheid, looptijd en land.

Het Subfonds heeft een absolute rendementsdoelstelling, waarbij rendement/risico verhouding tussen verschillende obligaties actief zal worden beheerd. 

Het Subfonds belegt in hoofdzakelijk hoogrentende financiële instrumenten die zijn genoteerd of worden verhandeld aan een gereguleerde markt. 

De doelstelling van het Subfonds is te beleggen in financiële instrumenten, maar zonder de specifieke risico’s van beleggen in aandelen. Het Subfonds belegt voornamelijk in Investment grade obligaties uitgegeven door bedrijven gevestigd in ontwikkelde markten, in staatsobligaties uitgegeven door ontwikkelde landen en in Inflation Linked obligaties.

Het Subfonds heeft een absolute rendementsdoelstelling, waarbij naast een actief duratiebeleid ook de rendement /risicoverhouding tussen verschillende obligaties actief wordt beheerd. Vreemde valutaparen worden actief beheerd. 

Lopende kosten

1.22%

0.71%

Prestatievergoeding conform Essentiële informatiedocument

0.25%

0.08%

Transactiekosten in het subfonds conform Essentiële informatiedocument

0.18%

0.13%

Doelgroep

Het Subfonds is met name geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon van 5 tot 10 jaar die een hoger rendement nastreven, maar niet (direct) in aandelen wensen te beleggen. 

Het Subfonds is met name geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon van 3 tot 5 jaar die een hoger rendement wensen dan alleen sparen, maar de risico’s beperkt willen houden.

Risicoindicator

5

3

ISIN

NL0010649794

NL00150007Y0

Omvang

20.6 mio

36.7 mio

Goedkeuring 

Volgens de voorwaarden van de te fuseren subfondsen moeten de Beheerder en juridisch eigenaar goedkeuring geven voor de fusie van de 2 subfondsen. De bewaarder moet daarnaast een verklaring van geen bezwaar afgeven. Daarnaast is goedkeuring verleend voor de fusie door de toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten.

Proces en tijdslijnen

 • Het besluit omtrent de fusie zal worden toegelicht op de eerstvolgende Fondsvergadering.
 • Deelnemers kunnen kosteloos uitstappen tot en met 18 januari 2024. Bij deze datum is rekening gehouden met de minimale wettelijke termijnen. Vanaf 19 januari wordt de handel en deelnemingsrechten in het subfonds opgeschort.
 • De portefeuille van het Verdwijnende subfonds wordt in kind overgedragen aan het Verkrijgende subfonds op de fusiedatum. 
 • Op de fusiedatum (26 januari) ontvangen de deelnemers naar rato verhouding participaties in OSTR Global Total Return High Grade Bond Fund conform de omruilverhouding. Alle nog te ontvangen inkomsten in het Verdwijnende subfonds komt toe aan het Verkrijgende Subfonds.

Belangrijke data

Besluit voorgenomen fusie

2 oktober 2023

Voorleggen besluit AFM

5 oktober 2023

Goedkeuring AFM

15 november 2023

Publicatie op website en krant

13 december 2023

Laatste mogelijkheid voor deelnemers om uit te stappen

18 januari 2024

Einde fusie 

26 januari 2024

Kosten 

De juridische en administratieve kosten van de fusie worden gedragen door Ostrica zelf en niet door de participanten. 

Mogelijkheid tot uitstappen 

Deelnemers hebben tot en met 18 januari 2024 de tijd om kosteloos uit te stappen uit OSTR Global High Yield Bond Fund. 

Berekening omruilverhouding 

Het aantal te ontvangen participaties in OSTR Global Total Return High Grade Bond Fund wordt berekend aan de hand van de intrinsieke waarde van de huidige aandelen in het OSTR Global High Yield Bond Fund. Deelnemers ontvangen dezelfde tegenwaarde aan aandelen in OSTR Global Total Return High Grade Bond Fund. De omruilverhouding wordt vastgesteld op 26 januari.

Meer informatie 

Aanvullende informatie over het OSTR Global Total Return High Grade Bond Fund is te vinden in de Essentiële-informatiedocument (Eid) en prospectus. Een afschrift van het verslag van de accountant over de fusie is op aanvraag beschikbaar. Meer informatie over de betreffende subfondsen is te vinden op de website: www.ostrica.nl.

Disclaimer: Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in deze berichtgeving aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom niet beschouwd worden als een advies of aanbeveling en kan evenmin worden beschouwd als aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Raadpleeg het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de factsheets op Downloads – Ostrica voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Ostrica is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de gegeven informatie. Ostrica B.V. is de beheerder van de beleggingsinstelling Ostrica Global Active Investment Fund.

Op de hoogte blijven?

Relevante blogs over marktontwikkelingen en achtergronden als eerste ontvangen? Meld u aan!

Translate »